Polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului desfășoara următoarele activități:

 • Verifică starea de salubrizare / igienizare și împrejmuire a terenurilor de pe raza Sectorului 4, luănd măsuri de înștiințare și/sau sancționare a proprietarilor, în conformitate cu legislația de mediu;
 • Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de salubritate, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 
 • Pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni persoanelor fizice şi juridice, potrivit competenţelor;
 • Desfășoară actiuni de control a operatorilor economici de pe raza Sectorului 4, în vederea respectării normelor de protecție a mediului;
 • Verifică  respectarea de către persoanele fizice si juridice a prevederilor legii privind interzicerea fumatului în spaţiile publice;
 • Controlează starea de salubritate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București şi ia măsuri de respectare a normelor ce reglementează această activitate;
 • Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • Gestionează potrivit prevederilor legale și competențelor, problematica deșeurilor menajere, sub aspectul încheierii contractelor de salubrizare, colectării, ridicării, transportului și depozitării deșeurilor menajere industriale, asigurarea curațeniei stradale, locurilor publice și a spațiilor verzi;
 • Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • Verifică respectarea normelor de igienizare a zonei de responsabilitate privind protecția mediului și a surselor de apă, depozitarea rezidurilor, lichide si solide pe domeniul public și în ape, gospodărirea localităților, și aplică / propune măsurile legale potrivit competențelor;
 • Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice şi controlează modul de întreţinere a mobilierului stradal, a locurilor de joacă pentru copii şi a ţarcurilor special amenajate pentru câini;
 • Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 • Sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
Image