Disciplina în construcții
Adresă - Strada Aleea Ciceu nr.12, Sector 4
Email - sesizari@politialocala4.ro
Telefon - 021 9441

Serviciul Disciplina în Construcţii are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Sectorului 4 al Municipiului București ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 • constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii/desființări şi înaintează procesele verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aprobării/semnării acestora de către persoana împuternicită în acest sens;
 • colaborează cu alte structuri pentru aplicarea măsurilor legale, potrivit legislației în domeniu şi competențelor acordate, în situația în care constată nerespectarea actelor normative care reglementează activitatea serviciului;
 • elaborează analize, rapoarte şi sinteze specifice domeniului de activitate, pe care le prezintă periodic sau la solicitare, conducerii Poliției Locale Sector 4 sau Primăriei Sectorului 4, spre informare și luarea deciziilor;
 • efectuează controale, independent sau în colaborare cu alte structuri, potrivit competențelor, planurilor/acordurilor/dispozițiilor încheiate/primite în acest sens;
 • soluționează, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, petițiile/sesizările/reclamațiile formulate de cetățeni sau alte instituții și participă la activitățile de primiri audiențe;
 • întocmește și fundamentează proiectele de H.C.L. și proiectele de acte administrative ale Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, în domeniul său de activitate;
 • ține evidența certificatelor de performanță energetică înregistrate la Poliţia Locală Sector 4;
 • controlează şi aplică măsuri pentru încălcarea prevederilor referitoare la instruirea în sarcina cetățenilor a unor obligații de reparare, întreținere și izolare termică a locuințelor;
 • verifică și identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu de degradare și propune/aplică măsurile legale, potrivit competențelor;
 • asigură accesul cetăţenilor la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea serviciului în cadrul programului de relaţii cu publicul, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • emite adrese către Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București în vederea calculării procentului ce revine acestei instituții ca urmare a stabilirii valorii finale/reale a investițiilor autorizate de Sectorul 1 al Municipiului București;
 • participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 4 al Municipiului București a eliberat autorizații de construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare;
 • efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/desființate și recepționate, pe raza administativ- teritorială a Sectorului 4, conform prevederilor Codului Fiscal;
 • emite certificate de atestare a stadiului lucrărilor de construire și certificate de atestare a edificării/extinderii construcțiilor conform împuternicirilor acordate de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București și arhitectul șef;
 • sesizează organele de cercetare penală în cazul constatării încălcării prevederilor art.24 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare referitoare la continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;
 • efectuează controale pentru identificarea, verificarea și aplicarea măsurilor prevăzute de legislație privind executarea și punerea în funcțiune a construcțiilor de orice fel, inclusiv rețele tehnico-edilitare și afișaj stradal pe raza teritorial administrativă a Sectorului 4;
 • întocmește referate în vederea emiterii dispozițiilor de către Primarul Sectorului 4 al Municipiului București pentru desființarea construcțiilor neautorizate și amplasate pe domeniul public;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege, dispuse de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București sau de conducerea instituţiei, în legătură cu domeniul de activitate.
Image